Публичен търг за продажба на недвижим имот с. Склаве

 

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––-

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 138 / 24.06.2010г. и Решение № 183 / 26.05.2011г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-77 / 12.04.2013г. на Кмета на община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ /девет/, кв.15 /петнадесет/ по плана на село Склаве, община Сандански, област Благоевград, целия с площ 573 /петстотин седемдесет и три/ кв.м. и граници на имота: север – УПИ Х, изток – УПИ VІІІ, юг – улица, запад – улица, при следните условия:

Начална цена на имота – 13 190 /тринадесет хиляди сто и деветдесет/ лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2%, данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС.

Депозит за участие в търга – 1 400 /хиляда и четиристотин/ лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 15.05.2013г. от 14.00 часа;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 14.05.2013г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg