Публичен търг за продажба на недвижим имот м. „Маслинов рид“ с. Хърсово

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––

 

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 103 / 27.04.2011г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-80 / 12.04.2013г. на Кмета на община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ нива с площ 11.525 дка /единадесет дка петстотин двадесет и пет кв.м./, шеста категория, съставляваща неурегулиран поземлен имот №110014 /едно, едно, нула, нула едно, четири/ в м. „Маслинов рид”, землище на с. Хърсово, община Сандански, при следните условия:

Начална цена на имота – 7 230 /седем хиляди двеста и тридесет/ лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.

Депозит за участие в търга – 750 /седемстотин и петдесет/ лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 15.05.2013г. от 10.30 часа;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 14.05.2013г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg