Публичен търг за продажба на недвижим имот – с. Джигурово, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_______________________________

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 439/19.12.2012г. и Решение № 101/30.03.2017г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № ОБС-93 / 12.05.2017г. на Кмета на община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ (урегулиран поземлен имот три) за училище, кв.21 по плана на село Джигурово, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед № 27/20.02.1990г., целият с площ 7 000 (седем хиляди) кв.м., при граници на имота: север – УПИ ІІ, изток – улица, юг – УПИ ІV и УПИ ХХІІ, запад – улица и построената в него сграда на два етажа масивна със застроена площ 604 (шестстотин и четири) кв.м. и разгъната застроена площ 1 178 (хиляда сто седемдесет и осем) кв.м., при следните условия:

Начална цена – 134 473 (сто тридесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и три) лв., в т.ч. за земята – 75 600 лв. и за сградата – 58 873 лв.

Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2%, данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС, начислен върху цената на земята.

Депозит за участие – 13 500 (тринадесет хиляди и петстотин) лв.

Депозитът се внася по банкова сметка на Община Сандански IBAN BG11SOMB91308460554044, BIC код SOMBBGSF, при „Общинска банка“ АД, клон Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе на 08.06.2017г. от 11.30 часа в заседателната зала в административната сградата на Община Сандански

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 07.06.2017г. от касата на Община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търга се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg