Публичен търг за продажба на недвижим имот – с. Поленица, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________________

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 100/30.03.2017г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № ОБС-92 / 12.05.2017г. на Кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  УПИ VІІІ (урегулиран поземлен имот осем) за жилищно строителство, кв. 28 (двадесет и осем) по действащия подробен устройствен план на село Поленица, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед № 121/05.05.1986г., с площ 576 (петстотин седемдесет и шест) кв.м. и граници на имота: север – УПИ VII, изток – улица, юг – УПИ IX, запад НИП извън регулация. В имота има реализиран строеж първо ниво – гаражи от строеж „Двуетажна жилищна сграда с гаражи“, изграден от монолитна стоманобетонова конструкция от колони, греди и плоча. За строежа е издадено Удостоверение № АБ-03-266/17.07.2015г., с което отдел „АПСК“ при дирекция „УТИП“, Община Сандански, удостоверява, че строежът реализиран в УПИ VIII, кв.28 по плана на село Поленица, община Сандански е незаконен по смисъла на чл.225, ал.2 от ЗУТ, предвид загубата на правни действия на издаденото за строежа разрешение за строеж № 118/27.06.1987г. и одобрени инвестиционни проекти от същата дата по смисъла на чл.153, ал.2 и ал.3 от ЗУТ.

Търгът да се проведе при следните условия:

  1. Начална цена – 12 188 (дванадесет хиляди сто осемдесет и осем) лв.

Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2%, данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС.

  1. Депозит за участие – 1 300 (хиляда и триста) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на Община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG11SOMB91308460554044, BIC код SOMBBGSF, при „Общинска банка“ АД, клон Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

  1. Търгът ще се проведе на 08.06.2017г. от 11.00 часа в заседателната зала в административната сграда на Община Сандански;
  2. Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. със вкл. ДДС до 12.00 часа на 07.06.2017г. от касата на Община Сандански.
  3. Предложението и необходимите документи за участие в търга се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.
  4. Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008.

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg