Публичен търг за продажба на имот УПИ VI в с. Склаве, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_____________________________

 

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 291/28.09.2017г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № ОБС-60/22.03.2018г. на Кмета на община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ (урегулиран поземлен имот шест), кв. 4 (четири) по действащия подробен устройствен план на село Склаве, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед № 298/22.01.1957г. и Заповед № 80/16.02.1967г., с площ 430 (четиристотин и тридесет) кв.м. и граници на имота: улица, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ V, при следните условия:

  1. Начална цена – 7 140 (седем хиляди сто и четиридесет) лв.

Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС.

  1. Депозит за участие – 720 (седемстотин и двадесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на Община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG11SOMB91308460554044, BIC код SOMBBGSF, при „Общинска банка“ АД, клон Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

  1. Търгът ще се проведе на 25.04.2018г. от 10.30 часа в заседателната зала в административната сграда на Община Сандански;
  2. Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. със вкл. ДДС до 12.00 часа на 24.04.2018г. от касата на Община Сандански.
  3. Предложението и необходимите документи за участие в търга се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.
  4. Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

 

За допълнителна информация – тел. 0746 89008.

 

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg