Публичен търг за продажба на имот УПИ IV в с. Катунци, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

__________________________________

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение №58/03.04.2008г. и Решение №265/28.07.2016г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № ОБС-58/22.03.2018г. на Кмета на Община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV (урегулиран поземлен имот четири), кв.29а (двадесет и девет а) по регулационния план на село Катунци, община Сандански, област Благоевград, целият с площ 1 315 (хиляда триста и петнадесет) кв.м., граници на имота: улица, УПИ ІІІ, УПИ V и край на регулацията и построената в него сграда (бивш цех плетачен със столова) на един, два и три етажа, със застроена площ 230 (двеста и тридесет) и разгъната застроена площ 530 (петстотин и тридесет) кв.м., при следните условия:

Начална цена на имота – 43 239 (четиридесет и три хиляди двеста тридесет и девет) лв., в т.ч. за земя – 6 707 лв. и за сграда – 36 532 лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС начислен върху цената на земята.

Депозит за участие в търга – 4 330 (четири хиляди триста и тридесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG11SOMB91308460554044, BIC код SOMBBGSF, при „Общинска банка“ АД, клон Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе на 25.04.2018г. от 11.30 часа в заседателната зала в сградата на Община Сандански.

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. с вкл. ДДС до 12.00 часа на 24.04.2018г. от касата на Община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008

 

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg