Публичен търг за продажба на имот гр. Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

________________________________________

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение №49/24.03.2011г. и Решение №259/28.07.2016г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № ОБС-68/ 13.04.2018г. на Кмета на община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65334.301.5128 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, пет хиляди сто двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-80 / 11.11.2009г. на изп.директор на АГКК с площ 390 (триста и деветдесет) кв.м, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор 5128, квартал: 164, парцел: 3, съседи: 65334.301.6321, 65334.301.5129, 65334.301.6311, 65334.301.6310, 65334.301.2448, при следните условия:

Начална цена на имота – 8 385 (осем хиляди триста осемдесет и пет) лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС.

Депозит за участие в търга – 840 (осемстотин и четиридесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на Община Сандански или по банкова сметка на Община Сандански IBAN BG11SOMB91308460554044, BIC код SOMBBGSF, при „Общинска банка“ АД, клон Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе на 15.05.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Сандански.

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. с вкл. ДДС до 12.00 часа на 14.05.2018г. от касата на Община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/98055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg