Публичен търг за продажба на имот в с. Склаве, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_______________________________

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 129/24.06.2010г. и Решение № 102/30.03.2017г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № ОБС-61/22.03.2018г. на Кмета на Община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV (урегулиран поземлен имот четири), кв.23 (двадесет и три) по регулационния план на село Склаве, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед № 298 / 22.01.1957г. и Заповед № 581 / 04.08.1972г., целия с площ 855 (осемстотин петдесет и пет) кв.м. и граници на имота: улица, УПИ V, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ Х и УПИ ІІІ, ведно с построената в него масивна сграда на два етажа със застроена площ 250 (двеста и петдесет) кв.м. и разгъната застроена площ 500 (петстотин) кв.м., при следните условия:

Начална цена на имота – 63 872 (шестдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и два) лв., в т.ч. за земята – 7 695 лв. и за сградата – 56 177 лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС, начислен върху цената на земята.

Депозит за участие в търга – 6 400 (шест хиляди и четиристотин) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на Община Сандански или по банкова сметка на Община Сандански IBAN BG11SOMB91308460554044, BIC код SOMBBGSF, при „Общинска банка“ АД, клон Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе на 25.04.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сградата на Община Сандански.

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 24.04.2018г. от касата на Община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търга се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908.

 

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg