Публичен търг за продажба на имот в с. Катунци, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________________

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение №58/03.04.2008г. и Решение №264/28.07.2016г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № ОБС-59/22.03.2018г. на Кмета на Община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІI (урегулиран поземлен имот две), кв.29а (двадесет и девет а) по плана на село Катунци, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед № 26/20.02.1990г. и Заповед № 10/26.01.2001г., с площ 1 684 (хиляда шестстотин осемдесет и четири) кв.м., граници на имота: улица, УПИ V, УПИ І, имот пл.№ 654, при следните условия:

Начална цена на имота – 8 588 (осем хиляди петстотин осемдесет и осем) лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС.

Депозит за участие в търга – 860 (осемстотин и шестдесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на Община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG11SOMB91308460554044, BIC код SOMBBGSF, при „Общинска банка“ АД, клон Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе на 25.04.2018г. от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Сандански;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. с вкл. ДДС до 12.00 часа на 24.04.2018г. от касата на Община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3590101, факс: 0746/3590162, e-mail: oba_sandanski@abv.bg