Публичен търг за продажба на имот в с. Виногради, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________________

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 81/30.04.2009г. и Решение № 263/28.07.2016г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № ОБС-71/13.04.2018г. на кмета на Община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І (урегулиран поземлен имот едно) за читалище, кв.18 (осемнадесети) по плана на село Виногради, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед № 417/21.08.1933г. и Заповед № 3181/06.09.1953г., с площ 2 130 (две хиляди сто и тридесет) кв.м. и граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – УПИ II и УПИ IV, запад – улица и построената в него сграда /културен дом/ на два етажа със застроена площ 584 ( петстотин осемдесет и четири) кв.м., при следните условия:

Начална цена на имота – 53 898 (петдесет и три хиляди осемстотин деветдесет и осем) лв., в т.ч. за земя – 12 000 лв. и за сграда – 41 898 лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС начислен върху цената на урегулирания поземлен имот.

Депозит за участие в търга – 5 390 (пет хиляди триста и деветдесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG11SOMB91308460554044, BIC код SOMBBGSF, при „Общинска банка“ АД, клон Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе на 15.05.2018г. от 11.30 часа в заседателната зала в сградата на Община Сандански.

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. с вкл. ДДС до 12.00 часа на 14.05.2018г. от касата на Община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg