Публичен търг за продажба на движими вещи, собственост на ЗПГ „Климент Тимирязев“

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и и Заповед № ОБС 173 / 24.08.2017г. на Кмета на община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг за продажба на движими   вещи, собственост на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”   по позиции и с начални цени както следва:

1.Трактор МТЗ-8 с рег.№ Е 1522 ЕА с начална цена 1 800 ( хиляда и осемстотин ) лв.

  1. Трактор ЮМЗ с рег.№ Е 1523 ЕА с начална цена 1 650 ( хиляда и шестстотин и петдесет ) лв.

3.Дискова брана IBOX-1,7 с начална цена 1320 „ хиляда триста и двадесет “ лв.

4.Лек автомобил “Dacia” с рег.№ 7199 АХ с начална цена 1500 ( хиляда и петстотин) лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и 20% ДДС.

Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена на   съответната движима вещ

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански

IBAN BG22SOMB 9130 33 60554000, 

BIC код SOMBBGSF,

ОБЩИНСКА БАНКА клон  Сандански или в касата на община Сандански   .

За всяка движима вещ за която се участва се внася съответният депозит.

Търгът ще се проведе в  сградата на община Сандански на 19.09.2017 год. от 10:30 часа;

Тръжна документация се закупува на цена 10 лв. до 12.00 часа на 18.09.2017г. от касата на община Сандански

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на движимите вещи  ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89099 Ивайло Пензов

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански