Публичен търг за продажба на движими вещи, собственост на СТРОЙКОМТРАНС ЕООД -град Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

__________________________________

Община Сандански, на основание чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и и Заповед № ОБС-15 / 18.01.2018 г. на Кмета на община Сандански

 О Б Я В Я В А

 1. Да се проведе Публичен търг за продажба на движими  вещи, собственост на „СТРОЙКОМТРАНС” ЕООД – гр. Сандански или бракуване /при липса на купувач/ по позиции , както следва:

  • Товарен автомобил „ГАЗ 53А“ с рег.№ Е 5176 ВС
  • Товарен автомобил “Шкода Мадара 110471” с рег.№ Е 3775 АМ

2. Вид на публичният търг – с тайно наддаване

3. Начална цена за движимите вещи, както следва:

  • Товарен автомобил „ГАЗ 53А“ с рег.№ Е 5176 ВС с начална цена 1 000.00 (хиляда) лв.
  • Товарен автомобил “Шкода Мадара 110471” с рег.№ Е 3775 АМ с начална цена 2 000.00 (две хиляди) лв.

4. Начин на плащане:

Цената се заплаща на касата на Община Сандански или с банков превод. Заплащат се и начислените върху цената 2% режийни разноски и 20% ДДС.

5. Дата, място и час на провеждане на търга :

Публично оповестеният търг ще се проведе на 15.02.2018 год. от 10:00 часа в СГРАДАТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ , на адрес:гр.Сандански, Бул.Свобода  № 14

6. Размер на депозита

10% от началната тръжна цена се внася до деня преди търга по банкова сметка

IBAN BG22SOMB 9130 33 60554000, 

BIC код SOMBBGSF,

ОБЩИНСКА БАНКА клон  Сандански или в касата на община Сандански   .

За всяка движима вещ за която се участва се внася съответният депозит.

7. Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 14.02.2018 г. от касата на община Сандански

8. Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

9. Утвърждавам тръжна документация, която да съдържа:

  1. Условия на търга.
  2. Документи за участие.
  3. Указание за участие в търга.
  4. Проект на договор за продажба.
  5. Заявление за участие.
  6. Предложение – образец.

10. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество приета от Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

11. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред административен съд гр. Благоевград в 14 дневен срок от публикуването .

За всяка движима вещ за която се участва се внася съответният депозит.

Търгът ще се проведе в  сградата на община Сандански на 15.02.2018 год. от 10:00 часа;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 14.02.2018 г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на движимите вещи  ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.За допълнителна информация – тел. 0887 61 00 40 / Т. Караиванов

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански