Публичен търг за продажба на движими вещи, собственост на ЗПГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански

Община Сандански, на основание чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и и Заповед № ОБС-211 / 18.10.2017 г. на Кмета на община Сандански

                             О Б Я В Я В А

 

Публичен търг за продажба на движими   вещи, собственост на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”   по позиции и с начални цени както следва:

1. Автобус „Неоплан Н208Л“ с рег.№ Е 7143 ВС с начална цена 9 200 ( девет хиляди и двеста ) лв.

  1. Трактор ЮМЗ с рег. № Е1521ЕА с начална цена 3 360 ( три хиляди триста и шестдесет ) лв.

3. Лек автомобил “Dacia” с рег.№ Е 7199 АХ с начална цена 1500 ( хиляда и петстотин) лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и 20% ДДС.

Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена на   съответната движима вещ

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански

IBAN BG22SOMB 9130 33 60554000, 

BIC код SOMBBGSF,

ОБЩИНСКА БАНКА клон  Сандански или в касата на община Сандански   .

За всяка движима вещ за която се участва се внася съответният депозит.

Търгът ще се проведе в  сградата на община Сандански на 15.11.2017 год. от 10:30 часа;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 14.11.2017г. от касата на община Сандански

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на движимите вещи  ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга. За допълнителна информация – тел. 0887 61 00 40 / Т. Караиванов.

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански