Публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти, общ. Сандански

З А П О В Е Д

№   ОБС-90 

Гр. Сандански,  21.02.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.24а , ал,5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи , Решение №191/01.08.2018г. и Решение №83/27.03.2014 г.на Общински съвет – Сандански, чл.13 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Сандански и чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните поземлени имоти – частна общинска собственост :

       

 №

 

Земли-ще

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Съседи

1 Лебница 43181.24.11 Чекоро нива VIII 15.350 43181.24.5, 43181.24.7, 43181.26.3, 43181.26.6, 43181.33.2, 43181.33.3
2 Лебница 43181.24.4 Чекоро нива VIII 28.461 43181.24.2, 43181.24.3, 43181.24.5, 43181.24.6, 43181.24.7, 43181.25.1, 43181.26.3
3 Плоски 56839.8.5 Гуменци нива VIII 81.055 56839.8.1, 56839.8.3, 56839.8.4, 56839.8.551, 56839.8.6
4 Плоски 56839.69.9 Горничето нива Х 16.500 56839.100.1, 56839.67.419, 56839.67.421, 56839.67.518, 56839.69.10, 56839.69.3, 56839.69.8
5 Плоски 56839.67.3 Курило нива V 19.725 56839.67.4, 56839.67.421, 56839.67.422, 56839.67.5
6 Плоски 56839.67.423 Курило Изоставена орна земя V 43.562 56839.67.421, 56839.67.422
7 Ковачево 37486.54.314 Полене нива V 50.677 03784.30.29, 37486.54.371, 37486.54.372, 37486.54.436, 37486.54.438

ІІ. Депозита за участие за всеки  търг е  в размер на 10 % от първоначално обявената десетгодишна наемна цена, платим в касата на Община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14:00 часа на 14.03.2019 г. Депозитите са подробно посочени в таблицата по-долу

ІІІ. Търговете  да се проведат в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала,  на 15.03.2019  год.  с начален час както следва:

       

 №

 

Земли-ще

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Начална

10г.тръжна

цена

(в лв.)

 

Размер на

Депозита

(в лв.)

 

Час на

 прове-ждане

1 Лебница 43181.24.11 Чекоро нива VIII 15.350 1535.00 153.50 10:30
2 Лебница 43181.24.4 Чекоро нива VIII 28.461 2846.10 284.61 10:40
3 Плоски 56839.8.5 Гуменци нива VIII 81.055 8105.50 810.55 10:50
4 Плоски 56839.69.9 Горничето нива Х 16.500 1650.00 165.00 11:00
5 Плоски 56839.67.3 Курило нива V 19.725 1972.50 197.25 11:10
6 Плоски 56839.67.423 Курило Изоставена

орна земя

V 43.562 4356.2 435.62 11:20
7 Ковачево 37486.54.314 Полене нива V 50.677 5067.70 506.77 11:30

 ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

 

– заповед на кмета на Община Сандански ;

–  условия на публичния търг;

–  скица на имот ;

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – по образец;

– ценово предложение – по образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

V. Тръжната документация за всеки обект се заплаща на касата и се получава в стая 309 на третия етаж в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 10.00 лв. без ДДС в срок до  12:00 часа на 14.03.2019 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на Община Сандански до 15:00  ч. на 14.03.2019 г.         

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи: 

  • заявление за участие – по образец;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
  • ценово предложение – по образец;

VІІІ. На основание чл. 8, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и  електронната страница на Община Сандански, най – малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на Община Сандански в тридневен срок от издаването и.

 IX. Подготовката по провеждането на публичните търгове, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

Заповедта може да бъде изтеглена ТУК.