Публичен търг за отдаване под наем на терен за поставяне на 8 броя детски атракциони – пл. „България“

ОБЩИНА САНДАНСКИ

__________________________________________

З А П О В Е Д

№ ОБС – 21

Гр.Сандански, 26.01.2018г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА., Решение №41/23.02.2017г., на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 8, ал. 1 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен №1 публична общинска собственост за поставяне на 8бр. детски атракциони /акумулаторни или механични колички, кончета и др./, съгласно приложената схема на територията на община Сандански за срок от 5 години, пл.”България”, първа зона, 130.00 кв.м. и начална тръжна петгодишна наемна цена 4 800.00 лв. без ДДС.

ІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  петгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА”АД клон Сандански, ВІС: SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14,00 часа на 26.02.2018 г.

ІII. Търгът да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, от 9,30 часа на 27.02.2018 г.

IV.  Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  копие от решението на ОбС – Сандански;

–  условия на публичния търг;

–  скица на терена

–  проект на договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – образец;

– ценово предложение – образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

– условия за оглед на терена

– адрес и телефон на организатора

V. Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 50.00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 26.02.2018 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, ЕИК съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  26.02.2018 г.

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие по образец;
  • удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за                                                           вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, ако участникът е търговец или регистрация по БУЛСТАТ, ако участникът е физическо лице.
  • копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
  • служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
  • ценово предложение – по образец;

VIIІ. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

IХ. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

Съгласувал:

Наталия Чолева

юрисконсулт

 

 

Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИС/ИП

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg