Публичен търг за отдаване под наем на имоти, град Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_____________________________

З А П О В Е Д

№ ОБС-245

Гр.Сандански, 18.12.2017г.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.24а , ал,5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи , Решение №83/27.03.2014г. на Общински съвет – Сандански, чл.13 от Наредбата за условията и реда за придобиване , управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Сандански и чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните поземлени имоти – частна общинска собственост :

 

 

       

 

Зе-

мли-

ще

 

№ имот

 

Ме-стност

 

         НТП

 

Кат.

 

Площ (дка.)

 

 

Начал-

на 10г.

тръ-

жна це-

на (в лв.)

Раз-

мер

на

Депо-зита

(в лв.)

Час

на про-

вежда

не

1 Гр. Сандан-ски 165

024

Байра-мица Нива VI 2,343 234,30 23,43 10:00

 

съгласно приложената скица на имота за срок от 10 стопански години и начална десетгодишна наемна цена съгласно Приложение №1

ІІ. Депозита за участие в размер на 10 % от първоначално обявената десетгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14,00 часа на 16.01.2018 г.

ІІІ. Търгът да се проведе в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала на 17.01.2018г.,  от 10:00 часа.

 

ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  копие от решението на ОбС – Сандански;

–  условия на публичния търг;

–  скица на имота ;

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – по образец;

– ценово предложение – по образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

– декларация за запознаване на тръжна документация – по образец;

– декларация за извършен оглед – по образец;

– приложение № 1;

– адрес и телефон на организатора;

– условия за оглед на обекта

V. Тръжната документация се заплаща на касата и се получава в стая 309 на третия етаж в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 10.00 лв. без ДДС в срок до  12:00 часа на 16.01.2018 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  16.01.2018 г.

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

 • заявление за участие – по образец;
 • копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
 • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез        пълномощник;
 • документ за закупена тръжна документация;
 • документ за внесен депозит;
 • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
 • служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
 • ценово предложение – по образец;
 • удостоверение от търговския регистър към Aгенцията по вписванията за вписване на ЕТ или юридически лица или ЕИК по чл. 23 от ЗТР
 • декларация за запознаване с тръжната документация – по образец
 • декларация за извършен оглед на обекта – по образец.

VІІІ. На основание чл. 8, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на Общ. Сандански, най – малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

IX. Подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

Съгласувал:

 

НАТАЛИЯ ЧОЛЕВА

Мл. юрисконсулт

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

 

 

ИП

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3590101, факс: 0746/3590162, e-mail: oba_sandanski@abv.bg