Публичен търг за отдаване под наем на терени № №54, №55, №56, №65, №93, №95 и №101, гр. Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

___________________________

З А П О В Е Д

№ ОБС – 221

Гр.Сандански, 02.11.2017г.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №43/23.02.2017г., Решение №77/27.04.2011г., Решение №178/21.04.2016г., и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени №54, №55, №56, №65, №93, №95 и №101 – публична общинска собственост, съгласно приложената схема на територията на община Сандански за срок от 5 години за поставяне на ВТО – павилиони с местонахождение,  зона, квадратура и начална петгодишна наемна цена без ДДС :

 

 1. Терен № 54 – гр. Сандански, площад „Климент Охридски“№4, трета зона, 24.00 кв.м. и начална тръжна петгодишна наемна цена 6 004.80 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за всички дейности.
 2. Терен № 55– гр. Сандански, площад „Климент Охридски“№4, трета зона, 12.00 кв.м. начална тръжна петгодишна наемна цена 3 002.40 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за всички дейности.
 3. Терен № 56 – гр. Сандански, площад “Климент Охридски”№4, трета зона, 28.00 кв.м., начална тръжна петгодишна наемна цена 7 005.60 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за всички дейности.
 4. Терен № 65 – гр. Сандански, площад „Автогара“,трета зона, 24.00 кв. м., начална тръжна петгодишна наемна цена 6 004.80 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за кафе и закуски.
 5. Терен № 93 – гр. Сандански, ж.к.“Спартак“,до бл.8,трета зона,38.00 кв. м., начална тръжна петгодишна наемна цена 9 507.60 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за всички дейности.
 6. Терен № 95 – гр. Сандански, ул.“Гео Милев“ , ,втора зона, 4.00 кв. м., начална тръжна петгодишна наемна цена 80 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за услуги.
 7. Терен № 101-гр.Сандански,ул.“Григор Пърличев“№8 , втора зона , 6.00 кв.м.,. начална тръжна петгодишна наемна цена 5 265.00 без ДДС – за поставяне на павилион за кафе и закуски.

ІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  петгодишна тръжна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14,00 часа на 28.11.2017 г.

ІІІ. Търгът да се проведе в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала от 9,00 часа по Приложение №1 на 29.11.2017г.

ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  копия от решенията на ОбС – Сандански;

–  условия на публичния търг;

–  скици на терените – 7 бр.

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – образец;

– ценово предложение – образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

– приложение №1

V. Тръжната документация се заплаща на касата и се получава в стая 310 на третия етаж в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 50.00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 28.11.2017 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  28.11.2017 г.

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

 • заявление за участие по образец;
 • удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър
 • копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
 • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
 • документ за закупена тръжна документация;
 • документ за внесен депозит;
 • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
 • служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
 • ценово предложение – по образец;

VІІІ. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

Съгласувал:

Наталия Чолева

Мл.юрисконсулт

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

КК/ ИП

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg