Публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти в с. Бельово, с. Ново Ходжово и с. Златолист

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________________

З А П О В Е Д

№ ОБС-185/01.09.2017г.

Гр. Сандански

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.24а , ал,5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи , Решение №83/27.03.2014г. на Общински съвет – Сандански, чл.13 от Наредбата за условията и реда за придобиване , управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Сандански и чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти

 

Землище № имот Местност НТП Кат. Площ (дка.) Цена за

1дка.(лв.)

Цена на

депозит

С. Бельово 000.037 Поленя Нива VI 16,404 164,04 16,40
С. Ново Ходжово 000.177 Кускова Тумба Нива VII 32,301 323,01 32,00
С. Златолист 013.029 Кутело Нива V 12,458 124,58 12,50
        Общо: 61,163 611,63  

 

съгласно приложените скици на имотите за срок от 10 години и начална десетгодишна наемна цена съгласно приложение №1

ІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  десетгодишна тръжна цена, се плаща в касата на община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14,00 часа на 21.09.2017 г.

ІІІ. Търгът да се проведе в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала и да започне в 9,00 часа на 22.09.2017 г.

ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  копие от решението на ОбС – Сандански;

–  условия на публичния търг;

–  скица на имота

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – образец;

– ценово предложение – образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

V. Тръжната документация се заплаща за всеки имот по отделно на касата и се получава в стая 310 на третия етаж в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 10.00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 21.09.2017 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  21.09.2017 г.

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие по образец;
  • копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
  • служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
  • ценово предложение /условия за заплащане на цената/ – по образец;

VІІІ. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

Съгласувал:

НАТАЛИЯ ЧОЛЕВА

Мл. юрисконсулт

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

ИП

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3590101, факс: 0746/3590162, e-mail: oba_sandanski@abv.bg