Публичен търг за отдаване под наем на терени № 35, 38 и 50 за поставяне на ВТО

ОБЩИНА САНДАНСКИ

___________________________

З А П О В Е Д

№ ОБС – 167

Гр.Сандански, 23.08.2017г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №77/27.04.2011г., Решение №178/21.04.2016г. Решение №189/31.05.2017г и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. терени №35, №38 и №50 – публична общинска собственост, съгласно приложената схема на територията на община Сандански за срок от 5 години за поставяне на ВТО – павилион с местонахождение,  зона, квадратура, предназначение и начална петгодишна наемна цена без ДДС:

 

 1. Терен №35– гр.Сандански, ул.”Македония”№28 градинката до ГУМ, първа зона, 5.00 кв.м. и начална тръжна петгодишна наемна цена 2 250.00 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за цветя.
 2. Терен №38 – гр.Сандански, ул.”Македония”пред ГУМ, първа зона, 9.00 кв.м. и начална тръжна петгодишна наемна цена 4050.00 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за промишлени стоки.
 3. Терен №50 – гр.Сандански, ул.”Македония” до моста на река Бистрица, първа зона, 30.00 кв.м. и начална тръжна петгодишна наемна цена 13 500.00 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за кафе и закуски.

 

ІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  петгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка “ОБЩИНСКА БАНКА”АД клон Сандански, ВІС: SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14,00 часа на 25.09.2017 г. както следва:

 1. Терен №35 – 00 лв.
 2. Терен №38 – 405.00 лв.
 3. Терен №50 – 1350.00 лв.

 

ІII. Търгът да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, от 9,30 часа на 26.09.2017 г. както следва:

 1. Терен №35 – 30 ч.
 2. Терен №38 – 9.45 ч.
 3. Терен №50 – 10.00 ч.

IV.Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  копия от решенията на ОбС – Сандански;

–  условия на публичния търг;

–  скици на терените – 3 бр.

–  проект на договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – образец;

– ценово предложение – образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

– приложение №1

V. Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 50.00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 25.09.2017 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, ЕИК съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  25.09.2017 г.

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

 • заявление за участие по образец;
 • удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за  вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър
 • копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
 • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
 • документ за закупена тръжна документация;
 • документ за внесен депозит;
 • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
 • служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
 • ценово предложение – по образец;

VIII. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

ІX. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.


 

Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

ИС/ИП

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055 e-mail: oba_sandanski@abv.bg