Публичен търг за отдаване под наем на имот в м. „Манастиро“, с. Рожен

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_____________________________

З А П О В Е Д

№ ОБС – 153

Гр.Сандански, 10.08.2017г.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №137/27.04.2017г., на Общински съвет – Сандански, чл. 14, ал.7 от Закона за общинска собственост , чл.20 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  ,чл.4,ал.3 и 4 и чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 80.00 /осемдесет /кв.м, находящи се в северозападната част от имот с №000587 попадащ в имот № 000 666 , целият с площ 2000 кв.м , актуван с Акт №1935/06.04.2017г. – публична общинска собственост в землището на с. Рожен, местността „Манастиро“ съгласно приложено геодезическо заснемане  и одобрен проект за изграждане на базова станция , за срок от 10/десет/години и десетгодишна  наемна цена в размер на 72 000 /седемдесет и две хиляди/лева без ДДС .

ІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  десет годишна тръжна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14,00 часа на 11.09.2017 г.

ІІІ. Търгът да се проведе в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала от 9,00 часа на 12.09.2017 г. .

ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  копие от решението на ОбС – Сандански;

–  условия на публичния търг;

–  копие от акт за собственост ;

–  скица на имота – 1 бр.

–  копие от геодезическо заснемане;

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – образец;

– ценово предложение – образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

V. Тръжната документация се заплаща на касата и се получава в стая 310 на третия етаж в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 30.00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 11.09.2017 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  11.09.2017 г.

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие по образец;
  • удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за                                                           вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК ;
  • копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
  • служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
  • ценово предложение – по образец;

VІІІ. На основание чл.8,ал.2 от наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество, заповедта да се публикува в един регионален вестник и в електронната страница на община Сандански , най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие.Заповедта да се обявява на видно място в сградата на общинска администрация в тридневен срок от нейното издаване.

IX  Подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

Съгласувал:

МАРИЯ РЪЖДЕВА

Мл. юрисконсулт

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

 

 

 

 

ИП

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3590101, факс: 0746/3590162, e-mail: oba_sandanski@abv.bg