Публичен търг за отдаване под наем на 3 броя терени, гр. Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ


З А П О В Е Д

№ ОБС – 414

Гр.Сандански, 21.11.2019г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №118/31.05.2019г., Решение №45/28.03.2019г. и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

Н А Р Е Ж Д А М:

         І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. терени №Е, №Ж и №3 – публична общинска собственост, съгласно приложената схема на територията на община Сандански за срок от 5 години за поставяне на ВТО – детски атракциони с местонахождение,  зона, квадратура, предназначение и начална петгодишна наемна цена без ДДС:

  1. Терен №Е– гр.Сандански, Градски парк, трета зона, 60.00 кв.м. и начална тръжна петгодишна наемна цена 15 012.00 лв. без ДДС – за поставяне на детски атракциони.
  2. Терен №Ж – гр.Сандански, Градски парк, трета зона, 60.00 кв.м. и начална тръжна петгодишна наемна цена 15 012.00 лв. без ДДС – за поставяне на детски атракциони.
  3. Терен №З – гр.Сандански, Градски парк, трета зона, 15.00 кв.м. и начална тръжна петгодишна наемна цена 3 753.00 лв. без ДДС – за поставяне на детски атракциони.

ІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  петгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка “ОБЩИНСКА БАНКА”АД клон Сандански, ВІС: SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14,00 часа на 17.12.2019 г.

ІII. Търгът да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, от 9,00 часа на 18.12.2019 г.

IV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  копия от решенията на ОбС – Сандански;

–  условия на публичния търг;

–  скици на терените – 3 бр.

–  проект на договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – образец;

– ценово предложение – образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

V. Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 50.00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 17.12.2019 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, ЕИК съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  17.12.2019 г.

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие по образец;
  • удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър.

Участникът може да посочи единствено ЕИК без да е необходимо да представя официален документ за регистрация.

  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
  • ценово предложение – по образец;

VIII. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

ІX. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

Съгласувал:

Иванка Куртова

мл.юрисконсулт

 

Атанас Стоянов

Кмет на община Сандански

 

 

 

 

 

 

ИС/ИП

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055 e-mail: oba_sandanski@abv.bg