Публичен търг за отдаване под наем на 2 броя обекти /магазини/ – „Григор Пърличев“

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_______________________________

З А П О В Е Д

№ ОБС – 22

Гр.Сандански, 26.01.2018г.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и 2 от ЗОС, Решение №185/21.11.2008г. с Приложение №185/08-2 на Общински съвет – Сандански, чл.32  ал.1 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти /магазини/ № 1.2 и № 2.1 – частна общинска собственост за срок от 5 пет години за търговска дейност с начална тръжна петгодишна наемна цена 2574.00 без ДДС в гр.Сандански, ул.”Григор Пърличев”, трета зона с площ 12.81 кв.м.

ІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  петгодишна наемна цена 257.40 лв., платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА”АД клон Сандански, ВІС: SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14,00 часа на 26.02.2018 г.

ІІІ. Търгът да се проведе в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала от 11,00 часа на 27.02.2018 г. както следва:

 1. Обект /магазин/ № 1.2 – 11.00 часа
 2. Обект /магазин/ № 2.1 – 11.15 часа

ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  копие от приложение №185/08-2 към решение №185/21.11.2008 год.

на ОбС – Сандански;

– акт за собственост

–  условия на публичния търг;

–  скици на обектите

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – образец;

– ценово предложение – образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

– условия за оглед на обекта

– адрес и телефон на организатора

V. Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 50.00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 26.02.2018 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  26.02.2018 г.

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

 • заявление за участие по образец;
 • удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър
 • копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
 • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
 • документ за закупена тръжна документация;
 • документ за внесен депозит;
 • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
 • служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
 • ценово предложение – по образец;

VІІІ. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

ІХ. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

Съгласувал:

Наталия Чолева

юрисконсулт

 

Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

 

 

 

 

 

 

ИС/ИП

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3590101, факс: 0746/3590162, e-mail: oba_sandanski@abv.bg