Публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти, общ. Сандански

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ

______________________________________________

З А П О В Е Д

№ ОБС – 411 

Гр. Сандански,  21.11.2019г.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.24а , ал,5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи , Решение №191/01.08.2018г. и Решение №83/27.03.2014 г.на Общински съвет – Сандански, чл.13 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Сандански и чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

І. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните поземлени имоти – частна общинска собственост :

 

       

 №

 

Землище

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Съседи

1 Катунци 36693.6.3 Широки

поляни

нива V 14.096 36693.5.15, 36693.6.1, 36693.6.11, 36693.6.2, 36693.6.28, 36693.9.63
2 Враня 12200.70.1 Кутлище нива VIII 23.581 12200.40.217, 12200.68.1, 12200.68.2, 12200.70.2, 12200.70.20, 12200.71.131
3 Златолист 31139.13.29 Кутело нива V 12.460 31139.13.24, 31139.13.25, 31139.13.27, 31139.13.28, 31139.13.30, 31139.13.36, 31139.142.14, 31139.183.1, 31139.183.2, 31139.183.3
4 Ново

Ходжово

52307.58.15 Кускова

тумба

нива VII 32.305 52307.58.13, 52307.58.16, 52307.58.17, 52307.58.18, 52307.58.9

 

         ІІ. Депозита за участие  за  търг е  в размер на 10 % от първоначално обявената десетгодишна наемна цена, платим в касата на Община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14:00 часа на 18.12.2019 г. Депозита е подробно посочен в таблицата по-долу.

ІІІ. Търговете да се проведат в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала, на 19.12.2019 год.  с начален час както следва:

 

 

 

Землище

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Начална

10г.тръжна

цена(в лв.)

 

Размер на

Депозита

(в лв.)

 

Час на

провеждане

1 Катунци 36693.6.3 Широки

поляни

нива V 14.096 1409.60 140.96 10:00
2 Враня 12200.70.1 Кутлище нива VIII 23.581 2358.10 235.81 10:10
3 Златолист 31139.13.29 Кутело нива V 12.460 1246.00 124.60 10:20
4 Ново

Ходжово

52307.58.15 Кускова

тумба

нива VII 32.305 3230.50 323.05 10:30

 

         ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на Община Сандански ;

–  условия на публичния търг;

–  скица на имот ;

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – по образец;

– ценово предложение – по образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

V. Тръжната документация за  обекта се заплаща на касата и се получава в стая 309 на третия етаж в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 10.00 лв. без ДДС в срок до  12:00 часа на 18.12.2019 г.

              VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на Община Сандански до15:00 ч. на 18.12.2019 г.                    

             VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие – по образец;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
  • ценово предложение – по образец;

VІІІ. На основание чл. 8, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и  електронната страница на Община Сандански, най – малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на Община Сандански в тридневен срок от издаването и.

              IX. Подготовката по провеждането на публичните търгове, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

 

 

АТАНАС СТОЯНОВ

Кмет на община Сандански