Публичен търг за отдаване под наем на имоти с. Любовка, общ. Сандански

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ


З А П О В Е Д

 № ОБС-418

   Гр. Сандански,  22.11.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.99  т.1 от АПК и поради допусната техническа грешка в тръжните документи на обявени публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти, а именно: В т.I, т1 и т.2  на Заповед № ОБС-392/18.10.2019 г. е записано, ЕКАТТЕ на с. Лозеница , вместо на  с. Любовка

 

 

Землище

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ (дка.)

Начална

10г.тръжна

цена (в лв.)

Размер на

Депозита

(в лв.)

Час на провеждане
1 Любовка 44121.2.730 Винище нива V 2.052 205.20 20.52 10:00
2 Любовка 44121.2.796 Винище нива V 1.806 180.60 18.06 10:10
3 Любовка 44639.2.735 Винище нива V 1.779 177.90 17.79 10:20
4 Любовка 44639.2.784 Винище нива V 0.507 50.70 5.07 10:30

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Отменям    Заповед № ОБС-392/18.10.2019 год. за обявени публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти             

       

 №

 

Землище

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ (дка.)

Начална

10г.тръжна цена (в лв.)

Размер на

Депозита

(в лв.)

Час на провеждане
1 Любовка 44121.2.730 Винище нива V 2.052 205.20 20.52 10:00
2 Любовка 44121.2.796 Винище нива V 1.806 180.60 18.06 10:10
3 Любовка 44639.2.735 Винище нива V 1.779 177.90 17.79 10:20
4 Любовка 44639.2.784 Винище нива V 0.507 50.70 5.07 10:30

 

  1. Стойността на закупените тръжни документи, както и внесени депозити да бъде възстановена.

3. Изпълнението на заповедта възлагам на Дарина Тодорова – мл. експерт в отдел “ОС”,  при

община Сандански.

  1. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ивайло Пензов – Н-к  отдел “ОС”.
  2. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

6.Препис от настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, в електронната    страница на

община Сандански и да се обяви на информационното табло в сградата на община Сандански.

 

АТАНАС СТОЯНОВ

Кмет на община Сандански

 

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3589099, факс: 0746/3589055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg