Публичен търг за отдаване под наем на терени за продажба на произведения на изкуството

ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

З А П О В Е Д № ОБС – 101

 

Гр.Сандански, 24.09.2012г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА., Решение №208/21.10.2010г., Решение №33/26.01..2012г., Решение№77/27.04.2011г. и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 8, ал. 1 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 4 бр. терени публична общинска собственост за продажба на произведения на изкуството от техните автори, съгласно приложената схема на територията на община Сандански за срок от 5 години с местонахождение, зона, квадратура и начална петгодишна наемна цена без ДДС и предназначение.

 

ІІ. Терени №1, №2, №3, №4 се намират в гр.Сандански, пл.”Алианс” северна фасада на банка “УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК”, първа зона, 8.00 кв.м. и начална тръжна петгодишна наемна цена 3.600 лв. без ДДС за продажба на произведения на изкуството от техните автори.

 

ІІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената петгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК” клон Сандански, ВІС UNCRBGSF, IBAN BG65UNCR96603300107417 в срок до 14,00 часа на 16.10.2012 г.

 

ІV. Търгът да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, от 11,00 часа на 17.10.2012 г.

 

V. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

– копия от решенията на ОбС – Сандански;

– условия на публичния търг;

– скица на терените

– проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – образец;

– ценово предложение – образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

– условия за оглед на обекта

– адрес и телефон на организатора

 

VІ. Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 30.00 лв. без ДДС в срок до 12.00 часа на 16.10.2012 г.

 

VІІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, ЕИК съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на 16.10.2012 г.

 

VІІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

– заявление за участие по образец;

– удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, ако участникът е търговец или регистрация по БУЛСТАТ, ако участникът е физическо лице.

– копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;

– документ, удостоверяващ членството на автора в професионално сдружение, съгласно извършваната от него дейност.

– пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;

– документ за закупена тръжна документация;

– документ за внесен депозит;

– удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;

– служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;

– ценово предложение – по образец;

 

ІХ. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

 

Х. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

 

 

Съгласувал:

…………………..

…… юрисконсулт

 

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански

 

 

ИС