Публичен търг за отдаване под наем на Лицева витрина № 1 в сградата на ГУМ

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_____________________________

З А П О В Е Д

№ ОБС- 96

Гр.Сандански, 17.05.2017г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №71/29.04.2010г. на Общински съвет – Сандански, чл.32  ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Сандански и чл.8. ал.1 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение Лицева витрина №1 в сградата на ГУМ – частна общинска собственост находящо се в УПИ II, кв.76 на ул.”Македония” №30 по плана на гр.Сандански, първа зона,с площ 58.30 кв.м.и начална месечна наемна цена 874.50 без ДДС за срок до вземане на решение за определяне на концесионер, но не повече от 5 пет години от сключване на договора за наем.

II. Определям консумативни разходи в размер на 4.00 лв. на кв.м. на месец без ДДС.

ІІI. Депозита за участие e в размер на 100 % от първоначално обявената  месечна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА”АД клон Сандански, ВІС: SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14,00 часа на 13.06.2017 г.

ІV. Търгът да се проведе в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала от 9,30 часа на 14.06.2017 г.

V. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  копие от решение на ОбС – Сандански

– акт за собственост

–  условия на публичния търг;

– документи за участие

–  скица на помещението

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – образец;

– ценово предложение – образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

– условия за оглед на помещението

– адрес и телефон на организатора

– правилник за организация на вътрешния ред в общ. обект ГУМ

VI. Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 30.00 лв. без ДДС в срок до  12:00 часа на 13.06.2017 г.

VIІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  13.06.2017 г.

VІIІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие по образец;
  • удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър
  • копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
  • служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
  • ценово предложение – по образец;

ІX. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

Х. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

Съгласувал:

Мария Ръждева

мл. юрисконсулт

 

 

Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

ИС/ВС

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3590101, факс: 0746/3590162, e-mail: oba_sandanski@abv.bg