Заповед № ОБС – 197/18.09.2017 г. за отмяна на търг на поземлени имоти в с. Враня

ОБЩИНА САНДАНСКИ

__________________________________

З А П О В Е Д

№ОБС-197

Гр. Сандански 18.09.2017 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.99  т.1 от АПК и поради допусната техническа грешка в тръжните документи на обявения публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти

 

Землище № имот Местност НТП Кат. Площ (дка.) Цена за

1дка.(лв.)

Цена на

депозит

С. Враня 118019 Куртовица Нива VIII 46,607 466,07 46.00
С. Враня 124008 ДядоМицкови Ниви Нива VIII 16,347 163,47 16.00
С. Враня 082003 Чистираз Нива VIII 17,937 179,37 17.93
С. Враня 094006 Тепето Нива VIII 10,080 100,80 10.00
С. Враня 005003 Чешмичката Нива VIII 17,572 175,72 17.00
        Общо 108,543 1085,43  

 

                                                                         Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Отменям  своя  Заповед №ОБС – 184/01.09.2017 год. за обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти

 

Землище № имот Местност НТП Кат. Площ (дка.) Цена за

1дка.(лв.)

Цена на

депозит

С. Враня 118019 Куртовица Нива VIII 46,607 466,07 46.00
С. Враня 124008 ДядоМицкови Ниви Нива VIII 16,347 163,47 16.00
С. Враня 082003 Чистираз Нива VIII 17,937 179,37 17.93
С. Враня 094006 Тепето Нива VIII 10,080 100,80 10.00
С. Враня 005003 Чешмичката Нива VIII 17,572 175,72 17.00
        Общо 108,543 1085,43  
  1. Стойността на закупените тръжни документи, както и внесени депозити да бъде възстановена.

3.Изпълнението на заповедта възлагам на Илия Лечев – мл. експерт в отдел “ОС”,  при община Сандански.

  1. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ивайло Пензов – Н-к  отдел “ОС”.
  2.   Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

6.Препис от настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, в електронната страница на община Сандански и да се обяви на информационното табло в сградата на община Сандански.

Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3589099, факс: 0746/3589055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg