Заповед за отмяна на търг на обособени терени № 35, 38 и 50

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________

З А П О В Е Д

№ ОБС- 176

Гр.Сандански 28.08.2017г.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.99  т.1 от АПК и поради допусната техническа грешка в тръжните документи на обявения публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени терени № 35, № 38 и № 50 – публична общинска собственост за поставяне на павилиони по одобрена схема в гр.Сандански.

                                                     

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

1.Отменям  своя Заповед №ОБС – 167/23.08.2017 год. за обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени Терени №35, №38 и №50  – публична общинска собственост за поставяне на павилиони по одобрена схема в гр.Сандански.

  1. Стойността на закупените тръжни документи, както и внесени депозити да бъде възстановена.

3. Изпълнението на заповедта възлагам на Иво Стойчев – гл.инспектор в отдел “ОС”,  при община Сандански.

  1. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ивайло Пензов – Н-к  отдел “ОС”.
  2. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

6. Препис от настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, в електронната страница на община Сандански и да се обяви на информационното табло в сградата на община Сандански.

 

 

Съгласувал:                                                             

Наталия Чолева

мл. юрисконсулт

 

Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3589099, факс: 0746/3589055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg