Заповед за отмяна на търг за отдаване под наем на имот

ОБЩИНА САНДАНСКИ

______________________________________

З А П О В Е Д

ОБС- 174

гр.Сандански, 14.03.2019 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.99  т.2 от АПК и поради постъпило заявление с вх.№ 94-00-1004/14.03.2019 г.от Илия Маринов Какаров за промяна  на  начина на провеждане на търг от таен на явен и предвид факта , че с  явен търг се постига по-голяма прозрачност

О Т М Е Н Я М:

 

  1. Заповед № ОБС – 90/21.02.2019 год. за обявени публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следният поземлен имот:

 

       

 №

 

Землище

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Съседи

7 Ковачево 37486.54.314 Полене нива V 50.677 03784.30.29, 37486.54.371, 37486.54.372, 37486.54.436, 37486.54.438

 

  1. Стойността на закупените тръжни документи , както и внесените  депозити за участие в търга да бъде възстановена, след предоставяне на съответните документи.
  2. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ивайло Пензов – Н-к  отдел “ОС”.
  3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

5. Препис от настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, в електронната   страница   на  Община Сандански и да се обяви на информационното табло в сградата на община Сандански.

                                                                                      

Кирил Котев……………..

Кмет на община Сандански


гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3589099, факс: 0746/3589055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

Заповедта може да бъде свалена ТУК.