Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП – ПЗ за поземлен имот с индетификатор №65334.210.47 в м. „Могилата“, землището на с. Плоски

Съобщение с Изх. № 92 00 – 618/31.07.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК.