Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП – ПП за водопроводно отклонение за захранване на ПИ 56839.89.12 от КВС на с. Плоски и ПИ 65334.210.47 от КК на гр. Сандански

Съобщение с Изх. № 92 00 – 615/31.07.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК.