Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП – ПР за УПИ VI-42 и IX 42 в кв. 3 по плана на с. Лешница, общ. Сандански

Съобщение с Изх. № 92 00 – 613/31.07.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК.