Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Главен архитект“ на община Сандански

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ“ на Община Сандански

в административно звено – Общинска администрация – Сандански.

Конкурсна комисията, определена със Заповед № АПИОЧР-20 от 14.02.2020 г. на Кмета на община Сандански, реши:

Допуска до конкурс следния кандидат:

  1. Стефан Антонов

Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 26 февруари 2020 г. от 10:30 часа в малката зала, стая 209 на II етаж в сградата на Общинска администрация – Сандански, град Сандански, бул. „Свобода“ № 14.

Съгласно чл. 37, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при постигнат резултат над минималния, кандидатът ще се яви на интервю същия ден от 13:00 часа в малка зала, стая 209 на II етаж в сградата на Общинска администрация – Сандански, град Сандански, бул. „Свобода“ № 14.