Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността Директор на дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”

СПИСЪК

 на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Директор на дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”, Специализирана администрация, Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело в административно звено – Общинска администрация – Сандански

 

Днес 26 март 2020 г. конкурсната комисията, определена със Заповед № АПИОЧР-56 от 26.03.2020 г. на Кмета на община Сандански, реши:

 

  1. I. Допуска до конкурс следните кандидати:
  2. Блага Христова
  3. Радостина Траянова

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 06 април 2020 г. от 10:00 часа в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – Сандански, град Сандански, бул. „Свобода“ № 14.

Съгласно чл. 37, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при постигнат резултат над минималния, кандидатите ще се явят на интервю същия ден от 13:00 часа в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – Сандански, град Сандански, бул. „Свобода“ № 14.

Нормативни актове за подготовка на теста:

Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за социално подпомагане, Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане, Закон за закрила и развитие на културата, Закон за културното наследство, Закон за младежта, Закон за туризма, Закон за здравето, както и подзаконови нормативни актове към тях и други.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Стоян Божкилов – Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Не притежава необходимия професионален опит.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Павлина Караджова

Заместник–кмет по „Социални и хуманитарни дейности”

 

 

 

Дата: 26 март 2020 г.