Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Секретар на Община Сандански

СПИСЪК

 на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Секретар на Община Сандански

в административно звено Общинска администрация – Сандански

 

Днес 27 март 2020 г. конкурсната комисията, определена със Заповед № АПИОЧР-57 от 27.03.2020 г. на Кмета на община Сандански, реши:

 

  1. I. Допуска до конкурс следния кандидат:
  2. Панчо Панчев

 

Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 07 април 2020 г. от 10:00 часа в малката зала, стая 209 на II етаж в сградата на Общинска администрация – Сандански, град Сандански, бул. „Свобода“ № 14.

 

Съгласно чл. 37, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при постигнат резултат над минималния, кандидатът ще се яви на интервю същия ден от 13:00 часа в малката зала, стая 209 на II етаж в сградата на Общинска администрация – Сандански, град Сандански, бул. „Свобода“ № 14.

Нормативни актове за подготовка на теста:

Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за гражданската регистрация, Изборен кодекс, Кодекс на труда, Закон за обществените поръчки, Закон за общинската собственост, както и подзаконови нормативни актове към тях и други.

 

Председател на конкурсната комисия:

Павлина Караджова

Заместник–кмет по „Социални и хуманитарни дейности”

 

Дата: 27 март 2020 г.