Съобщение на осн. чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК за одобрен ПУП в м. „Хойната“, с. Хърсово

Съобщение с вх. № 9200-125/ 01.03.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.