Съобщение на осн. чл. 128, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК за одобряване на ПУП в м.“Хойната“, с. Хърсово

Съобщение с изх. № 9200-942/28.12.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК