Съобщение на осн. чл. 128, ал. 2 от ЗУТ за изготвен ПУП – ПП за трасе на „Външно ел. захранване НН“ за ПИ: 042005 в м. „Бангеица“, земл. на с. Поленица

Съобщение с изх. № 92-00-766/05.10.2017 г. може да изтеглите ТУК