Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за одобрен ПУП -ПЗ в м. „Гьоло“, с. Вълково, община Сандански

Съобщение с изх. № 92 00-690/04.09.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК