Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от АПК във връзка с чл. 129, ал.2 от ЗУТ за одобрен ПУП – ПЗ в м. „Чинар куши“, гр. Сандански

Съобщение с изх. № 92-00-707/14.09.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК