Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ на Заповед на Кмета на община Сандански за одобряване на ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ IX, кв. 131 по плана на град Сандански

Съобщение на Заповед АБ-50/03.07.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.