Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП-ПРЗ в м. „Нишан таши“, землище на гр. Сандански

Заповед № АБ – 82/ 27.09.2017 г.  може да бъде изтеглена ТУК