Съобщение изх.№ 92-00-631/ 27.09.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в м.Суракево, землище на село Хърсово, община Сандански

Съобщение с изх.№ 92-00-631/ 27.09.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.