Съобщение за одобряване на ПУП-ПЗ в м. Щапо, землище на с.Лешница

Съобщение с изх.№ 92-00-630/ 27.09.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.