Съобщаване на Заповед № АБ-39/ 26.06.2018 г. на Кмета на община Сандански за одобряване на ПУП-ПРЗ и РУП за кв.2, УПИ I по плана на село Рожен

Съобщението на заповедта може да бъде изтеглена ТУК.