На осн. чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка чл. 61, ал. 3 АПК за одобрен ПУП в м. „Сухо поле“, град Сандански

Съобщение с изх. № 92 00-53/31.01.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК