Публични търгове за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост

ОБЩИНА САНДАНСКИ

________________________________

З А П О В Е Д

 № ОБС-441

 Гр.Сандански,  24.10.2018г.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.24а , ал,5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи , Решение №191/01.08.2018г. и Решение №83/27.03.2014 г.на Общински съвет – Сандански, чл.13 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Сандански и чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните поземлени имоти – частна общинска собственост :

       

 №

 

Землище

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ (дка.)

Начална

10г.тръжна цена (в лв.)

Размер на

Депозита

(в лв.)

Час на провеждане
1 Ново Ходжово 036001 Падарката нива VII 8.710 871.00 87.10 09:00
2 Ново Ходжово 009005 Дакова Тумба нива VII 10.001 1000.10 100.01 09:15
3 Ново Ходжово 066011 Падарката нива VII 3.013 301.30 30.13 09:30
4 Ново Ходжово 066023 Падарката нива VII 1.165 116.50 11.65 09:45
5 Ново Ходжово 066025 Падарката нива VII 4.889 488.90 48.89 10:00
6 Ново Ходжово 066019 Падарката нива VII 3.102 310.20 31.02 10:15
7 Ново Ходжово 066020 Падарката нива VII 3,184 318.40 31.84 10:30
8 Ново Ходжово 066018 Падарката нива VII 9.601 960.10 96.01 10:45
9 Ново Ходжово 066017 Падарката нива VII 14.289 1428.90 142.89 11:00
10 Ново Ходжово 066015 Падарката нива VII 6.168 616.80 61.68 11:10
11 Ново Ходжово 066016 Падарката нива VII 3.894 389.40 38.94 11:20
12 Ново Ходжово 066011 Падарката нива VII 3.013 301.30 30.13 11:30
13 Ново Ходжово 008003 Попин Дол нива VII 25.081 2508.10 250.81 11:40
14 Ново Ходжово 066014 Падарката нива VII 16.816 1681.60 168.16 11:50

                                                                                                                        112,926

съгласно приложените скици на имотите за срок от 10 стопански години и начална десетгодишна наемна цена съгласно посочените в таблицата цени.

         ІІ. Депозита за участие за всеки  търг е   в размер на 10 % от първоначално обявената десетгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14:00 часа на 15.11.2018 г.

ІІІ. Търговете   да се проведат в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала, както следва:

За обектите от позиция № 1 до №14 –  на 16.11.2018г.,  с начален час,   часа описан в таблицата по-горе.

         ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  условия на публичния търг;

–  скици на имотите ;

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – по образец;

– ценово предложение – по образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

V. Тръжната документация за всеки обект се заплаща на касата и се получава в стая 309 на третия етаж в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 10.00 лв. без ДДС в срок до  12:00 часа на 15.11.2018 г 

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до12:00  ч. на  15.11.2018 г 

 VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие – по образец;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
  • ценово предложение – по образец;

VІІІ. На основание чл. 8, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на Общ. Сандански, най – малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

IX. Подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

Съгласувал:

ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА

Ст. юрисконсулт 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

ИП