Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в сградата на III ОУ „Христо Ботев“

ОБЩИНА САНДАНСКИ


З А П О В Е Д

№ ОБС-307

 Гр.Сандански,08.08.2019г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС,чл.7 ,ал.1 и  чл. 20, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.30, ал.1 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански и Решение №/145/27.06.2019г. на Общински съвет – Сандански

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект кухня, заедно с прилежащи сервизни и складови помещения към нея, с площ 115.26 кв.м, находящ се в сградата на III  ОУ „Христо Ботев“ в парцел II, кв.128 по плана на гр.Сандански, актуван с Акт № 308/23.05.2001 год.,  с идентификатор 65334.300.1633.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. Сандански, разположена в ПИ с идентификатор   65334.300.1633 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. Сандански,при съседи: 65334.300.3707,65334.300.3256, 65334.300.3780, 65334.300.2981, 65334.300.3301, за срок от 10 /десет/години.

ІІ. Депозитът за участие e в размер на 1000 / хиляда/ лева, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14,00 часа на   29.08.2019 г.

ІII. Конкурса да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. “Свобода” № 14,  от 10,00 часа на  30.08 .2019 г.

IV. Утвърждавам конкурсна документация, която  съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  копие от Решение №  145/27.06.2019г. на Общински съвет – Сандански ;

–  конкурсни условия ;

–  скица на имота ;

–  проект на договор за наем – 1 бр.;

–  акт за собственост ;

– заявление за участие – образец;

– конкурсно предложение – образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

– условия за оглед на обекта;

– адрес и телефон на организатора;

V. Конкурсната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 50,00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 29.08 .2019 г.

VІ. Предложението /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, ЕИК съгласно конкурсните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  29.08.2019 г.

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие по образец;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена конкурсна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
  • предложение – по образец;

VІII. Утвърждавам следните условия и критерии за оценка със съответните тежести за класиране на участниците, както следва :

  • Минимален размер на предложената месечна наемна цена – 230.00 /двеста и тридесет/ лв. без ДДС  ;
  • Създаване на работни места – минимум 5 бр.;
  • Размерна на инвестиции, изразяващи се в ремонт на материалната база  за сметка на наемателя минимум 13665.00 тринадесет хиляди шестотин шестдесет и пет/ лв. без ДДС;

Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертите по следните показатели :

   – Размер на вложените  инвестиционни средства , свързани с подобряване на материалната база – 60% ;     

        – Размер на предложената годишна наемна  цена -30% ;

        – Брой на разкритите работни места -10%.

IХ. На основание чл. 31, ал.1 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, в електронната страница на общ. Сандански, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански най-малко 20 дни преди датата на провеждане на конкурса .

Х. Подготовката по провеждането на конкурса, възлагам на отдел “Общинска  собственост”.

Съгласувал:

Иванка Куртова

мл. юрисконсулт

Кирил Котев

Кмет на община Сандански          


 гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099101, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg