Публичен търг за отдаване под наем на терени публична общинска собственост, гр. Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ


З А П О В Е Д

№ ОБС – 306

Гр.Сандански, 08.08.2019г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №45/28.03.2019г., Решение №143/27.06.2019г., и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени №75 и №77 публична общинска собственост, съгласно приложената схема на територията на община Сандански за срок от 10 години за поставяне на ВТО – павилиони с местонахождение,  зона, квадратура и начална петгодишна наемна цена без ДДС:

  1. Терен № 75 – гр. Сандански,до IV-то ОУ , трета зона, 65.00 кв.м. и начална тръжна десетгодишна наемна цена 32 526.00 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за всички дейности.
  2. Терен № 77– гр. Сандански,пред IV-то ОУ , трета зона, / 32.50 кв.м. за производство и 20.00 кв.м. за търговия/ и начална тръжна десетгодишна наемна цена 16 522.00 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за производство и продажба на закуски.

ІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  петгодишна тръжна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14,00 часа на 29.08.2019 г.

ІІІ. Търгът да се проведе в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала от 9,00 часа по Приложение №1 на 30.07.2019г.

ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  копия от решенията на ОбС – Сандански;

–  условия на публичния търг;

–  скици на терените – 2 бр.

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – образец;

– ценово предложение – образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

– приложение №1

V. Тръжната документация се заплаща на касата и се получава в стая 310 на третия етаж в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 50.00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 29.08.2019 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  29.08.2019 г.

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие по образец;
  • участника може да посочи единствено ЕИК без да е необходимо да представя официален документ за регистрация.
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
  • ценово предложение – по образец;

VІІІ. На основание чл.8,ал.2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество, приета от Общински съвет – Сандански ,заповедта да се публикува в един регионален вестник и в електронната страница на община Сандански най-малко 20 дни преди крайният срок за подаване на документите за участие ,както и да се обяви на информационното табло на община Сандански в тридневен срок от издаването и.

IX. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

Съгласувал:

ИВАНКА КУРТОВА

Мл.юрисконсулт

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански


ИС/ ИП

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg