Публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________________

 З А П О В Е Д

№  ОБС-160 

Гр. Сандански,  11.03.2019г.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.24а , ал,5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи , Решение №191/01.08.2018г. и Решение №83/27.03.2014 г.на Общински съвет – Сандански, чл.13 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Сандански и чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните поземлени имоти – частна общинска собственост :

       

 №

 

Землище

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Съседи

1 Кръстилци 40378.28.5 Спри

пущалото

нива VI 18.945 40378.16.10,40378.28.4, 40378.30.10, 40378.28.1,

40378.28.6

2 Кръстилци 40378.28.4 Спри

пущало

нива VI 10.716 40378.28.5, 40378.28.3, 40378.30.10, 40378.28.1
3 Кръстилци 40378.28.3 Спри

пущалото

нива VI 13.418 40378.28.4, 40378.30.10
4 Кръстилци 40378.1.16 Смилянови ниви нива VI 11.463 40378.1.9
5 Кръстилци 40378.40.9 Сракьови

ца

нива VI 18.703 40378.40.10, 40378.40.24, 40378.40.2, 40378.32.10
6 Кръстилци 40378.30.43 Шумако нива VI 10.814 40378.30.42, 40378.30.41, 40378.30.44, 40378.30.10
7 Кръстилци 40378.35.1 Петрови

ниви

нива VI 13.885 40378.32.4, 40378.35.6, 40378.35.4, 40378.35.3, 40378.35.2
8 Кръстилци 40378.43.22 Грошец нива VI 12.766 40378.43.4
9 Кръстилци 40378.30.48 Пръшко нива VI 57.133 40378.30.1, 40378.30.10, 40378.30.47, 40378.30.49
10 Ковачево 37486.15.22 Драгниш нива VII 16.964 37486.15.20, 37486.15.21, 37486.15.23, 37486.15.24, 37486.15.25, 37486.15.5, 37486.15.6, 37486.15.7, 37486.15.8
11 Лиляново 43699.42.3 Барите нива VIII 31.176 43699.20.663, 43699.20.71, 43699.41.100, 43699.42.1, 43699.42.2, 43699.42.4, 43699.42.5, 43699.42.6

ІІ. Депозита за участие за всеки  търг е  в размер на 10 % от първоначално обявената десетгодишна наемна цена, платим в касата на Община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14:00 часа на 01.04.2019  г. Депозитите са подробно посочени в таблицата по-долу.

ІІІ. Търговете  да се проведат в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала,  на 02.04.2019  год.  с начален час както следва:

       

 №

 

Землище

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Начална

10г.тръжна цена

(в лв.)

 

Размер на

Депозита

(в лв.)

 

Час на

провеждане

1 Кръстилци 40378.28.5 Спри

пущалото

нива VI 18.945    1894.50     189.45 10:00
2 Кръстилци 40378.28.4 Спри

пущалото

нива VI 10.716    1071.60     107.16 10:10
3 Кръстилци 40378.28.3 Спри

пущалото

нива VI 13.418    1341.80     134.18 10:20
4 Кръстилци 40378.1.16 Смилянови ниви нива VI 11.463    1146.30    114.63 10:30
5 Кръстилци 40378.40.9 Сракьови

ца

нива VI 18.703    1870.30     187.03 10:40
6 Кръстилци 40378.30.43 Шумако нива VI 10.814    1081.40     108.14 10:50
7 Кръстилци 40378.35.1 Петрови

ниви

нива VI 13.885    1388.50     138.85 11:00
8 Кръстилци 40378.43.22 Грошец нива VI 12.766    1276.60     127.66 11:10
9 Кръстилци 40378.30.48 Пръшко нива VI 57.133    5713.30     571.33 11:20
10 Ковачево 37486.15.22 Драгниш нива VII 16.964    1696.40         1696.42     169.64 11:30
11 Лиляново 43699.42.3 Барите нива VIII 31.176    3117.60     311.76 11:40

 ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на Община Сандански ;

–  условия на публичния търг;

–  скица на имот ;

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – по образец;

– ценово предложение – по образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

V. Тръжната документация за всеки обект се заплаща на касата и се получава в стая 309 на третия етаж в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 10.00 лв. без ДДС в срок до  12:00 часа на 01.04.2019  г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на Община Сандански до15:00  ч. на  01.04.2019  г.         

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие – по образец;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
  • ценово предложение – по образец;

VІІІ. На основание чл. 8, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на Община Сандански, най – малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на Община Сандански в тридневен срок от издаването и.

IX. Подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

 

КИРИЛ КОТЕВ………………………

Кмет на община Сандански

Заповедта може да изтеглите ТУК.